Πιστοποιήσεις

Η UTC έχει δεσμευτεί να προσφέρει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών της, με την ποιότητα να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναπτύσσει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης των διαδικασιών της με βάση διεθνή πρότυπα, τα οποία συνεχώς εμπλουτίζονται:

ΙΑΤΑ
H UTC είναι Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ).
FIATA
Η UTC είναι Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Διαμεταφορέων «FIATA»
ΣΥΝΔΔΕ&L
Από το 2015, η εταιρεία αποτελεί τακτικό Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L).
ΑΕΟ
Η UTC, το 2021 έλαβε την πιστοποίηση ΑΕΟ ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator - AEO), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ισχυρή ανάπτυξη εκτός συνόρων.
ISO 9001 και ISO 27001
Η εταιρεία εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών). Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πρότυπα, η εταιρεία διατηρεί ενεργό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης LETRINA.
GDPR
Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 - GDPR, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό νομικό πλαίσιο με το Νόμο 4624/2019.
Πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν