19 Μαΐου 2021
Η UTC Απέκτησε Την Άδεια ΑΕΟ (ΑΕΟF)

Η UTC ολοκλήρωσε όλες τις προαπαιτούμενες διαδικασίες και απέκτησε την άδεια ΑΕΟ (Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας) που αφορά τις τελωνειακές απλουστεύσεις καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας & προστασίας (ΑΕΟF), την 19/04/2021.

Τι είναι ο ΑΕΟ

Ορισμός

Εγκεκριμένος είναι ο οικονομικός φορέας, ο οποίος:

 • θεωρείται αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και
 • δικαιούται να απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη, βάση του τύπου άδειας που του έχει χορηγηθεί.

Κατηγορίες Αδειών ΑΕΟ

Η ιδιότητα ΑΕΟ συνίσταται σε δύο είδη άδειας:

 • Άδεια ΑΕΟ/Τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC), η οποία παρέχει στον κάτοχό της διευκολύνσεις ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις
 • Άδεια ΑΕΟ/Ασφάλεια και προστασία (AEOS), η οποία παρέχει στον κάτοχό της διευκολύνσεις ως προς την ασφάλεια και προστασία

Ένας οικονομικός φορέας δύναται να είναι κάτοχος ταυτόχρονα και των δύο αυτών αδειών. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εκδίδει μία συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF.

Ποια είναι τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας ΑΕΟ

 • Ιστορικό συμμόρφωσης με φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία
 • Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και (κατά περίπτωση) μεταφορικών καταχωρήσεων.
 • Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα.
 • Πρακτική εμπειρία/ επαγγελματικά προσόντα υπευθύνου για τελωνειακά θέματα.
 • Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας (επιχείρηση & επιχειρηματικοί εταίροι)

Οφέλη της ιδιότητας ΑΕΟ

 • Ευκολότερη υπαγωγή σε τελωνειακές απλουστεύσεις
 • Προτεραιότητα κατά τη διενέργεια ελέγχων
 • Μειωμένες εγγυήσεις
 • Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου
 • Αμοιβαία αναγνώριση
 • Γνωστοποίηση για φυσικό έλεγχο